------------------------- รับสมัครนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร-------------------------
ประจำปีการศึกษา : * เลือกให้ถูกต้อง
คำนำหน้าชื่อ : * จำเป็นต้องป้อนข้อมูล
ชื่อ-สกุล : * จำเป็นต้องป้อนข้อมูล
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน : * จำเป็นต้องป้อนข้อมูล
ชื่อหมู่บ้าน : เลขที่ :
หมู่ที่ : ถนน :
ซอย : ตำบล :
อำเภอ : จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
ชื่อเล่น :
วัน/เดือน/ปีเกิด :
วุฒิการศึกษา :  ม.3  ม.6  ปวช.   * จำเป็นต้องเลือกข้อมูลให้ถูกต้อง
สาขาที่เรียนจบ :
ชื่อสถานศึกษาที่เรียนจบ :
คำนำหน้า-ชื่อ-สกุล บิดา :
คำนำหน้า-ชื่อ-สกุล มารดา:
เบอร์โทรศัพท์นักเรียน : เบอร์โทรศัพท์บิดา :
เบอร์โทรศัพท์มารดา : เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
กรุณาใส่เบอร์โทรศัพท์ โดยที่ไม่ต้องเว้นวรรค หรือมีขีดกลาง เช่น 0814567890
ข้าพเจ้าสมัครเรียนระดับชั้น :  ปวช.  ปวส.       นัดมอบตัววันที่ :
ระดับชั้นปวช. ระดับชั้นปวส.
ช่างยนต์(ปวช)
ช่างอิเล็กทรอนิกส์(ปวช)
สถาปัตยกรรม(ปวช)
เทคโนโลยีสารสนเทศ(ปวช)
การบัญชี(ปวช)
การตลาด(ปวช)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ปวช)
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก(ปวช)
การท่องเที่ยว(ปวช)
ช่างยนต์(ปวส)
ช่างยนต์(ม.6 หรือ ไม่ตรงสาย)
อิเล็กทรอนิกส์(ปวส)
อิเล็กทรอนิกส์(ม.6 หรือ ไม่ตรงสาย)
เทคนิคคอมพิวเตอร์(ปวส)
เทคนิคคอมพิวเตอร์(ม.6 หรือ ไม่ตรงสาย)
เทคนิคสถาปัตยกรรม(ปวส)
เทคนิคสถาปัตยกรรม(ม.6 หรือ ไม่ตรงสาย)
เทคโนโลยีสารสนเทศ(ปวส)
เทคโนโลยีสารสนเทศ(ม.6 หรือ ไม่ตรงสาย)
การบัญชี(ปวส)
การบัญชี(ม.6 หรือ ไม่ตรงสาย)
การบัญชี(ภาคบ่าย)
การตลาด(ปวส)
การตลาด(ม.6 หรือ ไม่ตรงสาย)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ปวส)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ม.6 หรือ ไม่ตรงสาย)
การจัดการ(ภาคบ่าย)
การจัดการธุรกิจค้าปลีก(ปวส)
การจัดการธุรกิจค้าปลีก(ม.6 หรือ ไม่ตรงสาย)
การท่องเที่ยว(ปวส)
การท่องเที่ยว(ม.6 หรือ ไม่ตรงสาย)
--------------------------------------------------
************************************************